Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej to wyjąt­ko­we świę­to dla pra­cow­ni­ków oświa­ty. Nasze przed­szko­la­ki podzię­ko­wa­ły swo­im uko­cha­nym Paniom i Pra­cow­ni­kom Przed­szko­la za trud wło­żo­ny w ich naucza­nie i wycho­wa­nie. W tym uro­czy­stymWię­cej →

Infor­mu­je­my, że mamy wol­ne miej­sca dla 1 dziec­ka z rocz­ni­ka 2014 oraz z rocz­ni­ka 2018. Zapra­sza­my!Wię­cej →