W tych dniach w  naszym przed­szko­lu odby­ły się na gru­pach dłu­go wycze­ki­wa­ne bale kar­na­wa­ło­we  – nie­zwy­kłe wyda­rze­nie, dostar­cza­ją­ce dzie­ciom wie­lu pozy­tyw­nych prze­żyć i rado­ści. Po śnia­da­niuWię­cej →

Dzi­siaj w naszym przed­szko­lu z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Piz­zy dzie­ci zamie­ni­ły się w małych kucha­rzy. Było mnó­stwo zaba­wy, kil­ka cie­ka­wych infor­ma­cji, a na koniec, co naj­waż­niej­sze – samo­dziel­ne przy­go­to­wa­nieWię­cej →