Dzi­siaj w naszym przed­szko­lu z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Piz­zy dzie­ci zamie­ni­ły się w małych kucha­rzy. Było mnó­stwo zaba­wy, kil­ka cie­ka­wych infor­ma­cji, a na koniec, co naj­waż­niej­sze – samo­dziel­ne przy­go­to­wa­nieWię­cej →

Trwa rekru­ta­cja do nasze­go przed­szko­la dla dzie­ci z rocz­ni­ka 2018 (pozo­sta­ły tyl­ko 4 wol­ne miej­sca!) Ponad­to mamy jesz­cze jed­no miej­sce dla dziec­ka z rocz­ni­ka 2017 oraz jed­no dla dziec­kaWię­cej →