Sza­now­ni Rodzi­ce, z oka­zji Świąt Welka­noc­nych życzę Wam dużo zdro­wia, spo­ko­ju, wytrwa­ło­ści i uśmie­chu, oby ten świą­tecz­ny czas był momen­tem wyci­sze­nia i wypo­czyn­ku w zaci­szu domo­we­go ogni­ska. Zmar­twych­wsta­łyWię­cej →

Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Mate­ma­ty­ki oraz nawią­zu­jąc do pla­nu rocz­ne­go nasze­go przed­szko­la Pani Ula przy­go­to­wa­ła spo­tka­nie dla wszyst­kich dzie­ci. Przed­szko­la­ki prze­nio­sły się wraz z „PanemWię­cej →

27 lute­go obcho­dzo­ny jest Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Niedź­wie­dzia Polar­ne­go, Celem akcji jest zwró­ce­nie uwa­gi spo­łe­czeń­stwa na coraz mniej­szą licz­bę rodzą­cych się niedź­wie­dzi, a tak­że ich złe odży­wia­nie.Wię­cej →