Zdro­wych, pogod­nych Świąt Wie­kanc­nych, prze­peł­nio­nych wia­rą, nadzie­ją i miło­ścią. Rado­sne­go, wio­sen­ne­go nastro­ju oraz ser­decz­nych spo­tkań w gro­nie rodzi­ny i przy­ja­ciół. WESOŁEGO ALLELUJA!!! Życzy Dyrek­cja oraz per­so­nel Przed­szko­la „Weso­łeWię­cej →

Tego dnia w naszym przed­szko­lu odby­ło się uro­czy­ste „Śnia­da­nie Wiel­ka­noc­ne”. Dzie­ci z każ­dej gru­py bar­dzo aktyw­nie włą­czy­ły się w przy­go­to­wa­nia. Wcze­śniej wspól­nie z nauczy­ciel­ka­mi deko­ro­wa­ły sale, malo­wa­ły pisan­ki, sia­łyWię­cej →