Tego dnia nasze przed­szko­la­ki bra­ły udział w poaga­dan­ce połą­czo­nej z zagad­ka­mi, teatrzy­kiem oraz doświad­cze­niem o smo­gu. Na róż­nych przy­kła­dach,  pro­wa­dzą­ce poka­za­ły dzie­ciom, jak bar­dzo szko­dli­wy jest smog dlaWię­cej →

Walen­tyn­ki  to oka­zja do oka­zy­wa­nia sobie uczuć. Walen­tyn­ki to dzień, w któ­rym obda­ro­wu­je­my się pre­zen­ci­kiem, kart­ką czy liści­kiem. Ten dzień skła­nia nas do oka­za­nia uko­cha­nej oso­bieWię­cej →

W zimo­wy mie­siąc sty­czeń wpi­sa­ne są takie dni, któ­re wzbu­dza­ją ogrom­ne emo­cje – to świę­to Bab­ci i Dziad­ka. Dziad­ko­wie to wiel­ki skarb dla wnu­ków, oni czy­niąWię­cej →

W tym dniu „Sło­necz­ka” wystą­pi­ły w Dzien­nym Domu Poby­tu Senio­ra przy Para­fii Ewa­n­ge­­li­c­ko-Augs­bu­­skiej z oka­zji Dnia Bab­ci i Dziad­ka.Wię­cej →