Tego dnia w naszym przed­szko­lu obcho­dzi­li­śmy Dzień Dyni. Przed­szko­la­ki w kolo­rze poma­rań­czo­wym, panie w kolo­rze poma­rań­czo­wym… szko­da, że liści na drze­wach w tym kolo­rze już brak… Ale było wspa­nia­le,Wię­cej →

Tego dnia w naszym przed­szko­lu odby­ła się uro­czy­stość z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej, na któ­rą zosta­li zapro­sze­ni wszy­scy pra­cow­ni­cy przed­szko­la. Przed­szko­la­ki z naj­star­szej gru­py „Sło­ne­czek”,  w jesien­nej sce­ne­rii podzię­ko­wa­ły wszyst­kim zaWię­cej →

W tym dniu odby­ła się uro­czy­stość powi­ta­nia Jesie­ni przez dzie­ci z całe­go przed­szko­la. Przy­go­to­wa­nia do uro­czy­sto­ści trwa­ły kil­ka dni. Sala gim­na­stycz­na zmie­ni­ła swój wystrój, zosta­ła ude­ko­ro­wa­naWię­cej →

Dzi­siaj nasze przed­szko­le odwie­dzi­li arty­ści z Naro­do­we­go Forum Muzy­ki z muzycz­ną baj­ką, pt.: „Czar­no­księż­nik z kra­iny Ozz. Była to pierw­sza w tym roku szkol­nym audy­cja z muzy­ką kla­sycz­ną. Spo­tka­nia tegoWię­cej →

Dobra zaba­wa, pięk­na pogo­da, uśmiech­nię­te twa­rze dzie­ci oraz rodzi­ców to obraz­ki,  któ­re moż­na było zauwa­żyć pod­czas Festy­nu Rodzin­ne­go, któ­ry odbył tego dnia na tere­nie nasze­goWię­cej →

Tra­dy­cyj­nie w naszym przed­szko­lu odby­ła się Spar­ta­kia­da. Dzie­ci w stro­jach spor­to­wych  wzię­ły udział w róż­nych kon­ku­ren­cjach przy­go­to­wa­nych przez p.Arnolda. Dzie­ci z uśmie­chem na twa­rzy rywa­li­zo­wa­ły. Następ­nie wszyst­kie gru­py otrzy­ma­łyWię­cej →