Tra­dy­cyj­nie w naszym przed­szko­lu odbył się uro­czy­sty „Poczę­stu­nek Wiel­ka­noc­ny”. Dzie­ci ze star­szych grup, bar­dzo aktyw­nie włą­czy­ły się w przy­go­to­wa­nia.Wię­cej →

W Wiel­ki Czwar­tek, ostat­ni dzień przed świę­ta­mi, gru­pa “Elfy” wybra­ła się do Hydro­po­lis. Dzie­ci z wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem słu­cha­ły opo­wie­ści pani prze­wod­nik.Wię­cej →

12 kwiet­nia obcho­dzo­ny był Świa­to­wy Dzień Cze­ko­la­dy. W związ­ku z tym rów­nież  w naszym przed­szko­lu było bar­dzo słod­ko.Wię­cej →

W ponie­dzia­łek w naszym przed­szko­lu obcho­dzi­li­śmy „Dzień Drze­wa”.  Świę­to to mia­ło na celu zwró­ce­nie uwa­gi na zna­cze­nie drzew dla życia ludzi i zwie­rząt oraz zwięk­sze­nia świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej dzie­ci. DoWię­cej →