Dziś nasze przed­szko­la­ki odwie­dzi­ły ani­ma­tor­ki z zespo­łu „Rewe­la­cja”, któ­re wpro­wa­dzi­ły nasze przed­szko­la­ki w świat tań­ca orientalnego.

Dzie­ci  wzię­ły udział w poka­zie tań­ca orien­tal­ne­go, jak rów­nież pró­bo­wa­ły swo­ich sił  ucząc się pod­sta­wo­wych kro­ków tego tań­ca. Atrak­cja wywar­ła na przed­szko­la­kach duże wrażenie.