Dnia 22 mar­ca odby­ło się uro­czy­ste Powi­ta­nie Wiosny.

Poże­gna­li­śmy Zimę, wysy­ła­jąc ją do Dale­kiej Ark­ty­ki, a przy­wi­ta­li­śmy Panią Wio­snę. Spo­tka­niu towa­rzy­szy­ły weso­łe zaba­wy, tań­ce oraz śpie­wy. Były wystę­py dzie­ci a tak­że pochód z Marzan­ną uli­ca­mi mia­sta. Myśli­my, że dzię­ki tak wspa­nia­łe­mu powi­ta­niu Pani Wio­sny, Zima pręd­ko do nas nie wró­ci.…. Do zoba­cze­nia znów za rok…