Tego dnia gru­py: „Zającz­ki” i „Skrza­ty” wybra­ły się do Teatru na Ostro­wie Tum­skim na przed­sta­wie­nie  pt. „Marze­nia do speł­nie­nia”. Wszy­scy zna­ko­mi­cie się bawi­li oglą­da­jąc przy­go­dy dwój­ki takich, jak oni przed­szko­la­ków – Jasia i Toli, zmie­rza­ją­cych do kra­iny, w któ­rej speł­nia­ją się marze­nia. Dzie­ci wró­ci­ły do przed­szko­la w zna­ko­mi­tych nastro­jach, wie­rząc że każ­de marze­nie może się kie­dyś spełnić 🙂