Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Teatru gości­li­śmy w naszym przed­szko­lu Teatr „Kro­pa”, któ­ry wpro­wa­dził dzie­ci w świat „teatru od kulis”.Dzie­ci mogły dowie­dzieć się, jak akto­rzy przy­go­to­wu­ją się do spek­ta­klu, dla­cze­go rekwi­zy­ty i opra­wa muzycz­na są tak waż­ne oraz jak oka­zać emo­cje za pomo­cą mimi­ki, czy gło­su. Fan­ta­stycz­na sce­no­gra­fia, rekwi­zy­ty, kostiu­my  i poczu­cie humo­ru akto­rów  spra­wi­ło , że mie­li­śmy w tym dniu praw­dzi­wą ucztę teatralną.