W Wiel­ki Czwar­tek każ­da gru­pa przed­szkol­na urzą­dzi­ła uro­czy­ste Śnia­da­nie Wiel­ka­noc­ne.  Dzie­ci odświęt­nie ubra­ne przy­nio­sły z tej oka­zji róż­ne sma­ko­ły­ki wiel­ka­noc­ne. Na świą­tecz­nym sto­le  nie mogło zabrak­nąć jaj­ka, bia­łej kieł­ba­sy „baby wiel­ka­noc­nej”, stro­ików z bazi i buksz­pa­nu – sym­bo­li budzą­cej się do życia przy­ro­dy. O zna­cze­niu pokar­mów, jako sym­bo­lach świą­tecz­nych, dzie­ci dowie­dzia­ły się wcze­śniej na zaję­ciach od swo­ich nauczy­cie­lek. Przed roz­po­czę­ciem śnia­da­nia zło­ży­li­śmy sobie cie­płe życze­nia, a po śnia­da­niu, jak co roku, na dzie­ci cze­ka­ła atrak­cja – szu­ka­nie jajek od Zającz­ka Wiel­ka­noc­ne­go. Takie rado­sne prze­ży­cia na dłu­go pozo­sta­ną w pamięci.