Tego dnia nasze kocha­ne przed­szko­la­ki weso­ło spę­dzi­ły czas przy róż­nych tań­cach inte­gra­cyj­nych oraz pląsach.

Dzie­ci pozna­ły zarów­no kon­kret­ne ukła­dy tanecz­ne, jak rów­nież mia­ły moż­li­wość kre­owa­nia wła­snych impro­wi­za­cji rucho­wych. Poprzez weso­łe tań­ce, dzie­ci prze­ła­my­wa­ły swo­ją nie­śmia­łość i uczy­ły się pre­zen­to­wa­nia swo­ich umiejętności .