Z tej oka­zji wszyst­kie dzie­ci przy­szły ubra­ne na nie­bie­sko, roz­wią­zy­wa­ły zagad­ki i rebu­sy, któ­rych hasła zwią­za­ne były z morzem.

Pirac­kim tań­com i śpie­wom nie było koń­ca. Dzie­ci świet­nie bawi­ły się na Bał­ty­ku, na któ­rym pano­wał sztorm  i pły­wa­ły reki­ny. Wszyst­kie smy­ki za dziel­ne zma­ga­nia z morzem otrzy­ma­ły magicz­ną ryb­kę i wędkę.