W tym dniu dzie­ci z grup: „Skrza­ty” i „Zają­ce” wybra­ły się do Teatru na Ostro­wie, gdzie mia­ły przy­jem­ność oglą­dać przed­sta­wie­nie pt. „ Tajem­ni­cza Biblioteka”.

Spek­takl zabrał wszyst­kich w świat boha­te­rów ksią­żek dla dzie­ci. Poka­zał, jak waż­ne jest czy­ta­nie ksią­żek, któ­re wciąż są naj­waż­niej­szym środ­kiem prze­ka­zy­wa­nia wie­dzy, kształ­ce­nia wyobraź­ni, wzbo­ga­ca­nia war­to­ści spo­łecz­no-moral­nych oraz źró­dłem roz­ryw­ki i zaba­wy. Spek­takl zachę­ca mło­de­go widza do się­ga­nia po książ­ki, do odwie­dza­nia biblio­te­ki, do pozna­wa­nia losów boha­te­rów ksią­żek takich jak: Karol­cia, Pan Kleks, Kozio­łek Mato­łek czy bocian Kaj­tek. To wła­śnie te posta­ci oglą­da­li­śmy na sce­nie, a każ­da z nich mia­ła dla nas coś cie­ka­we­go do prze­ka­za­nia. Opo­wia­da­ły np.: co roz­gry­wa się w szkol­nej biblio­te­ce po zmro­ku, dla­cze­go Jaś nie czy­ta ksią­żek, jak wyglą­da Mol Książ­ko­wy oraz co to jest Prze­cho­wal­nia. Dowie­dzie­li­śmy się, że odpo­wie­dzi na te  i inne, nur­tu­ją­ce nas pyta­nia moż­na zna­leźć wła­śnie w książkach.