Nasze przed­szko­la­ki odwie­dzi­ła tego dnia naj­praw­dziw­sza kape­la góral­ska „Góral­ska Hora” ze Szczyrku. 

Arty­ści zapro­po­no­wa­li  dzie­ciom  audy­cję  muzycz­ną o kul­tu­rze góral­skiej, w trak­cie któ­rej zapre­zen­to­wa­na zosta­ła kul­tu­ra, stro­je  oraz uni­ka­to­we instru­men­ty  góral­skie : róg paster­ski, pisz­czał­ki, skrzyp­ce. Zosta­ły  zagra­ne i zaśpie­wa­ne zna­ne melo­die góral­skie. Kape­la zain­spi­ro­wa­ła dzie­ci do tań­ca i wspól­ne­go śpie­wa­nia pio­se­nek góralskich.