Kształ­to­wa­nie u dzie­ci postaw patrio­tycz­nych poprzez roz­wi­ja­nie w nich poczu­cia przy­na­leż­no­ści społecznej, 

budze­nie świa­do­mo­ści naro­do­wej, pozna­nie zna­cze­nia sło­wa Ojczy­zna, roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wa­nia pięk­nem pol­skiej lite­ra­tu­ry i kształ­to­wa­nie wraż­li­wo­ści na pięk­no języ­ka ojczy­ste­go, to cele szcze­gó­ło­we orga­ni­zo­wa­ne­go w naszym przed­szko­lu kon­kur­su. Dzie­ci pięk­nie ubra­ne, wspa­nia­le zapre­zen­to­wa­ły swo­je wier­sze, a tak­że pio­sen­ki. Wszyst­kie otrzy­ma­ły pamiąt­ko­we dyplo­my, a wyróż­nio­ne oso­by nagrody.