Tego dnia dzie­ci z gry­py „Skrza­ty” wybra­ły się na warsz­ta­ty do Muzeum Geologicznego. 

Dzie­ci pod­czas zajęć samo­dziel­nie wyko­na­ły gip­so­we odle­wy ska­mie­nia­ło­ści roślin i zwie­rząt sprzed milio­nów lat. Dowie­dzia­ły się rów­nież, jak wyglą­da­ły oraz kie­dy i w jakich śro­do­wi­skach żyły orga­ni­zmy, któ­rych ska­mie­nia­ło­ści posłu­ży­ły do wyko­na­nia odle­wów. Naszym „Skrza­tom” wizy­ta w Muzeum bar­dzo się podo­ba­ła, a w szcze­gól­no­ści wła­sno­ręcz­ne wyko­na­ny gip­so­wy „amo­nit”.