W Wiel­ki Czwar­tek wszyst­kie gru­py przed­szkol­ne zor­ga­ni­zo­wa­ły w swo­ich salach Śnia­da­nie Wiel­ka­noc­ne.  Dzie­ci odświęt­nie ubra­ne przy­nio­sły z tej oka­zji róż­ne sma­ko­ły­ki wiel­ka­noc­ne. Nie zabra­kło bab, mazur­ków i innych ciast.Wię­cej →

Tego dnia w naszym przed­szko­lu odby­ło się uro­czy­ste poże­gna­nie Zimy i powi­ta­nie nowej pory roku – Wio­sny. Każ­da gru­pa przy­go­to­wa­ła na tę oka­zję spe­cjal­ny „wio­sen­ny pro­gram arty­stycz­ny”, któ­ryWię­cej →