Tego dnia gru­pa “Elfy” w bar­wach fla­gi pań­stwo­wej,  popro­wa­dzi­ła apel  z oka­zji Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści dla wszyst­kich dzie­ci oraz pra­cow­ni­ków nasze­go przed­szko­la. Pod­czas wystę­pu dzie­ci z gru­py „Elfy”, pięk­nieWię­cej →

Dzi­siaj nasze wszyst­kie przed­szko­la­ki uczest­ni­czy­ły w obcho­dach Świa­to­we­go Dnia Plu­szo­we­go Misia. Z tej oka­zji każ­de dziec­ko przy­szło do przed­szko­la ze swo­im małym lub dużym przy­ja­cie­lem Misiem.Wię­cej →