W dniu 27 stycz­nia 2021 roku przed­szko­la­ki z każ­dej gru­py przy­go­to­wa­ły dla swo­ich uko­cha­nych Babć i Dziad­ków słow­no – muzycz­ne nie­spo­dzian­ki w posta­ci fil­mi­ku. Zabra­kło w tym roku wizy­tyWię­cej →

Mimo że zima w peł­ni, nasze przed­szko­le odwie­dził pan Piotr Two­rusz­ka z nie­zwy­kłą opo­wie­ścią o psz­czo­łach. Celem jego zajęć jest zwró­ce­nie uwa­gi dzie­ci i mło­dzie­ży na zwie­rząt­ka, z któ­ry­mi nie czu­je­myWię­cej →