Dzi­siej­sze przed­po­łu­dnie dzie­ci z gr. „Żab­ki” spę­dzi­ły na Jar­mar­ku Bożo­na­ro­dze­nio­wym, gdzie mogły poczuć magię nad­cho­dzą­cych świąt. Pomi­mo chło­du, atmos­fe­ra była napraw­dę gorąca.