Dzi­siaj naj­star­sza gru­pa „Psz­czół­ki” wybra­ła się do Inte­rak­tyw­nej Sali zabaw Pixe­lXL. Taki spo­sób obcho­dze­nia Miko­ła­jek przy­niósł zerów­ko­wi­czom  wie­le rado­ści i nie­sa­mo­wi­tych wrażeń.