Ten dzień był wyjąt­ko­wy, a to za spra­wą Świę­te­go Miko­ła­ja, któ­ry przy­był do nasze­go przed­szko­la wraz ze swo­im pomoc­ni­kiem „Elfem”.  Na spo­tka­nie ze Św. Miko­ła­jem, w ten gru­dnio­wy dzień, cze­ka­li­śmy wszy­scy, a zwłasz­cza dzie­ci, któ­re już od same­go rana nasłu­chi­wa­ły, czy nie sły­chać dźwię­ku jego dzwon­ka. Przed­szko­la­ki powi­ta­ły go z wiel­ką rado­ścią. Nasze­go bro­da­te­go gościa i dzie­ci nie omi­nę­ło rów­nież przed­sta­wie­nie pt. „Świą­tecz­ne marze­nia“ w wyko­na­niu Teatrzy­ku Arle­kin. Po krót­kim teatrzy­ku, wspól­nych  zaba­wach  i zdję­ciach, roz­po­czę­ło się roz­pa­ko­wy­wa­nie pre­zen­tów, któ­re Miko­łaj z Elfa­mi zosta­wił dzie­ciom w salach. Spo­tka­nie z Miko­ła­jem minę­ło bar­dzo szyb­ko, ale spra­wi­ło dzie­ciom wie­le rado­ści i na pew­no na dłu­go pozo­sta­nie w ich pamię­ci, gdyż dla więk­szo­ści z nich dzień ten był wiel­kim przeżyciem.