Cudow­ne przed­sta­wie­nie świą­tecz­ne pt. „Wigi­lij­ny Wie­czór“ przed­sta­wi­ły Żabki.

Tym razem, zamiast typo­wych jase­łek dzie­ci w zabaw­ny i cie­pły spo­sób zapre­zen­to­wa­ły impre­sję na temat rodzin­nych świąt. 

Byli kolęd­ni­cy, cho­in­ka, betle­jem­ska gwiaz­da, pier­nicz­ki ale też mama, tata, dzia­dek, bab­cia i dzie­ci. Z pew­no­ścią wie­lu rodzi­ców oglą­da­ją­cych spek­takl mogło w uśmie­chu dostrzec odbi­cie przed­świą­tecz­nej krzą­ta­ni­ny, któ­ra już trwa w nie­jed­nym domu.

Po spek­ta­klu wszy­scy spo­tka­li się, by wspól­nie poko­lę­do­wać i posma­ko­wać wigi­lij­nych przysmaków.