W pią­tek, 16 grud­nia, mie­li­śmy przy­jem­ność podzi­wiać Psz­czół­ki w przed­sta­wie­niu jasełkowym.

Dzie­ci mia­ły oka­zję zapre­zen­to­wać całą gamę talen­tów oraz umie­jęt­no­ści naby­tych pod­czas przed­szkol­nych zajęć – były więc recy­ta­cje, śpie­wy, tań­ce a nawet gra na dzwon­kach chromatycznych.

Wszyst­ko to zapew­ni­ło widow­ni wie­le wzru­szeń a tak­że wpro­wa­dzi­ło widow­nię w atmos­fe­rę zbli­ża­ją­cych się świąt.

Dzię­ku­je­my dzie­ciom za moc wra­żeń i rodzi­com za przybycie.