„Była noc, ciem­na noc, wiatr i mgła
Była noc, ciem­na noc, ona szła…“

W swo­ich jaseł­kach gru­pa Kro­pe­czek zna­ko­mi­cie odda­ła kli­mat tej nie­zwy­kłej wigi­lij­nej nocy. 

W przed­sta­wie­niu nie zabra­kło paste­rzy, anioł­ków i kró­lów, wita­ją­cych małe­go Jezu­ska oraz Maryi i Józefa. 

Dzie­ci śpie­wa­ły, tań­czy­ły, z prze­ję­ciem recy­to­wa­ły swo­je role a tak­że prze­pięk­nie pre­zen­to­wa­ły się w sce­nicz­nych kostiumach.