Do wigi­lij­ne­go sto­łu zasia­dły dziś dzie­ci z gru­py Pszczółki.

Odświęt­ne stro­je, kolę­dy i życze­nia spra­wi­ły, że był to wyjąt­ko­wy dzień, któ­ry pozwo­lił poświę­to­wać w gro­nie naj­bliż­szych przyjaciół.

Weso­łych Świąt!