Sza­now­ni Rodzi­ce,
Kocha­ne Dzieci,

w imie­niu swo­im oraz wszyst­kich pra­cow­ni­ków przed­szko­la życzę peł­nych cie­pła, spo­ko­ju i rado­ści Świąt Boże­go Naro­dze­nia oraz samych wspa­nia­łych chwil w Nowym 2023 roku,

Dyrek­tor przed­szko­la
Bar­ba­ra Sys