„Idą Świę­ta, a ja o innych pamiętam…“

Nut­ko­wa spo­łecz­ność to nie tyl­ko nauka i dobra zaba­wa ale też wspie­ra­nie pro­spo­łecz­nych postaw.

W tym roku po raz kolej­ny dzie­ci i ich rodzi­ce wyka­za­li się gorą­cy­mi ser­ca­mi poma­ga­jąc pod­opiecz­nym wro­cław­skie­go Domu Pomo­cy Spo­łecz­nej poczuć świą­tecz­ny nastrój – wszyst­ko to dzię­ki zebra­nym słod­ko­ściom oraz prze­pięk­nym świą­tecz­nym kart­kom, wyko­na­nym przez dzieci.