Zdro­wia, pogo­dy ducha, speł­nie­nia marzeń,
sło­wem – tego co naj­lep­sze w nad­cho­dzą­cym
2023 roku, życzy – w imie­niu swo­im
i wszyst­kich pra­cow­ni­ków
- dyrek­tor przedszkola

Bar­ba­ra Sys