Wczo­raj­szy dzień w przed­szko­lu upły­nął w towa­rzy­stwie Agen­cja Szkol­no-Przed­szkol­na LUPUS. Dzie­ci mia­ły oka­zję uczest­ni­czyć w pro­gra­mie edu­ka­cyj­nym „Aka­de­mia Pro­gra­mi­stów“, na któ­rym dowie­dzia­ły się mię­dzy inny­mi czym róż­ni się pro­gra­mo­wa­nie od ste­ro­wa­nia i za pomo­cą tego pierw­sze­go wpra­wia­ły w ruch, zmie­nia­ły kolo­ry i skła­nia­ły do wyda­wa­nia róż­nych dźwię­ków robo­ta. Oprócz kodo­wa­nia nasze Przed­szko­la­ki wzię­ły udział w pro­fe­sjo­nal­nej sesji zdję­cio­wej. To był bar­dzo aktyw­ny dzień.📱🤖🧑‍💻📸🙂

Wię­cej zdjęć moż­na zoba­czyć w gale­riach poszcze­gól­nych grup – zapraszamy!