Pocz­ta Walen­tyn­ko­wa dotar­ła dzi­siaj do wszyst­kich grup. Kolo­ro­we kart­ki, ser­dusz­ka, laur­ki i listy spra­wi­ły, że każ­dy z nas mógł poczuć się wyjąt­ko­wo. Dzię­ku­je­my wszyst­kim nadaw­com.😘⚘️❤️❤️❤️❤️❤️