Dzi­siaj świę­to wszyst­kich łasu­chów i dla­te­go nasze przed­szko­la­ki wybra­ły się w odwie­dzi­ny do pobli­skiej pącz­kar­ni, by dowie­dzieć się u źró­dła jak się robi pącz­ki i dla­cze­go są takie pysz­ne. Dzie­ci mia­ły oka­zję zoba­czyć suro­we cia­sto a nawet je pową­chać. Widzia­ły też jak cukier­ni­cy spryt­nie nadzie­wa­ją pącz­ki róża­ną kon­fi­tu­rą. A po powro­cie degu­sta­cja łako­ci w przedszkolu. 🍩❤️🥯❤️🍩❤️🥯