Kolej­ny zdol­ny Rodzic odwie­dził gru­pę Kro­pek i Jeży­ków, by opo­wie­dzieć dzie­ciom o swo­ich pasjach. Tym razem mie­li­śmy nie­zmier­ną przy­jem­ność gościć Tatę Ada­sia, któ­ry opo­wia­dał o róż­nych spor­tach. Był żużel, pił­ka noż­na i koszy­ków­ka. Dzie­ci wysłu­cha­ły ksią­że­czek, opi­su­ją­cych poszcze­gól­ne dys­cy­pli­ny, mia­ły oka­zję podzi­wiać kolek­cję koszu­lek ligo­wych i pozna­ły czym cha­rak­te­ry­zu­ją się buty i pił­ka do koszy­ków­ki. Swo­ją wizy­tą Pan Michał zachę­cił wszyst­kich do spor­tów i aktyw­no­ści. Bar­dzo dziękujemy. ❤️⛹️‍♂️⚽️🏀🏅🏍

Wię­cej zdjęć moż­na obej­rzeć w gale­riach grup uczest­ni­czą­cych w zajęciach.

Zapra­sza­my!