Warsz­ta­ty we Wro­cław­skim Teatrze Lalek, w któ­rych uczest­ni­czy­ły dzi­siaj Jeży­ki i Kro­pecz­ki, oka­za­ły się być nie­zwy­kłą przy­go­dą. Dzie­ci dowie­dzia­ły się na nich mnó­stwa cie­ka­wo­stek doty­czą­cych teatru, lal­ka­rzy i samych lalek, któ­rych róż­no­rod­ność zasko­czy­ła wszyst­kich. Przed­szko­la­ki mia­ły oka­zję zoba­czyć mię­dzy inny­mi lal­ki tri­ko­we, zarów­no szka­tuł­ko­we jak i obro­to­we. Były też kukły, pacyn­ki nazy­wa­ne lal­ka­mi żywy­mi, lal­ki mecha­nicz­ne zdal­nie ste­ro­wa­ne, lal­ki hybry­do­we, któ­re aktor ubie­ra na sie­bie i prze­róż­ne mario­net­ki np. sycy­lij­ki, któ­re poru­sza­ją gło­wą. Naj­więk­szą nie­spo­dzian­ką była moż­li­wość ani­mo­wa­nia przez dzie­ci wywo­dzą­cą się z Japo­ni lal­ką bun­ra­ku-nin­gyo. Lal­kę tę cha­rak­te­ry­zu­ją rucho­me brwi, powie­ki i usta i impo­nu­ją­ce roz­mia­ry, się­ga­ją­ce nawet metra. Ani­mo­wa­na jest przez trzech lal­ka­rzy, z któ­rych jeden ope­ru­je gło­wą, a pozo­sta­łych dwóch poru­sza rękoma.

Udział w warsz­ta­tach zachę­cił wszyst­kich do kolej­nych odwie­dzin, tym razem by obej­rzeć pozna­ne lal­ki w akcji pod­czas przedstawienia. 🎭❤🎎

Peł­na foto­re­la­cja z wyda­rze­nia dostęp­na jest w gale­riach grup, któ­re uczest­ni­czy­ły w warsz­ta­tach – zapra­sza­my do oglądania!