Nasi zerów­ko­wi­cze posta­no­wi­li dzi­siaj odwie­dzić pobli­ski żło­bek przy uli­cy Kro­wiej by prze­ka­zać jego wycho­wan­kom wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ne upo­min­ki i opo­wie­dzieć co nie­co o Przed­szko­le Weso­łe Nut­ki Wro­cław.
Były śpie­wy, tań­ce, wspól­ne zaba­wy i poczę­stu­nek.
Psz­czół­ki zosta­ły wspa­nia­le ugosz­czo­ne, same zaś god­nie repre­zen­to­wa­ły naszą pla­ców­kę.
Ich pobyt w żłob­ku z pew­no­ścią prze­ko­nał ich młod­sze kole­żan­ki i kole­gów, że w przed­szko­lu faj­nie jest. 😀 🤩🥰❤️