Bal kar­na­wa­ło­wy na Zam­ku w Przed­szko­le Weso­łe Nut­ki Wro­cław udał się wyśmie­ni­cie, a to dzię­ki obec­nym gościom! Były Wróż­ki, Ryce­rze, Księż­nicz­ki, Elfy, Jed­no­roż­ce, Nin­ja, Poli­cjan­ci i Magi­cy. Były kon­kur­sy, dwor­skie tań­ce i fan­ta­stycz­na zaba­wa. Było wszyst­ko to, cze­go na balu zabrak­nąć nie mogło. 🎉💥🎊🎈

Wię­cej zdjęć z kar­na­wa­łu moż­na zoba­czyć w galerii 

A tak­że w gale­riach poszcze­gól­nych grup.

Zapra­sza­my!