W pią­tek, 17 mar­ca, gru­pa czte­ro­lat­ków odwie­dzi­ła wro­cław­ski Ratusz, gdzie przy­wi­tał ich sam Pre­zy­dent Mia­sta Wro­cław wraz ze swo­im kotem Wroc­kiem. Pan Jacek Sutryk opo­wie­dział Kro­pecz­kom o swo­jej pra­cy, part­ner­skich mia­stach z zagra­ni­cy, a tak­że przy­bli­żył dzie­ciom jed­ną z wro­cław­skich legend pt. „Klu­sko­wa Bra­ma“. Kro­pecz­ki mia­ły oka­zję poznać pra­cę róż­nych urzęd­ni­ków, zoba­czy­ły salę sesyj­ną a nawet mia­ły oka­zję zagło­so­wać. Dodat­ko­wą atrak­cją było dru­ko­wa­nie kolo­ro­wa­nek z podo­bi­zną Wroc­ka i przy­bi­ja­nie pie­czę­ci na kalen­da­rzach. Cie­ka­we w kim ta wyciecz­ka roz­bu­dzi­ła marze­nia o zosta­niu poli­ty­kiem w przyszłości.😄🤵‍♂️🤵‍♀️🐈‍⬛🏫📠🖨