Lubu­skie Biu­ro Kon­cer­to­we wystą­pi­ło dzi­siaj dla naszych Przed­szko­la­ków z muzycz­nym przed­sta­wie­niem pt. „O rogu, któ­ry nie bodzie“. Jak zwy­kle muzy­cy zachwy­ca­li wyko­na­niem wie­lu utwo­rów, gra­nych na tytu­ło­wym rogu, puzo­nie oraz trąb­ce. Od teraz nikt z nas nie będzie miał kło­po­tu, by roz­róż­nić mię­dzy sobą te trzy instru­men­ty dęte blaszane.📯🎺🎶🎼