22 mar­ca w Przed­szko­lu Weso­łe Nut­ki ofi­cjal­nie przy­wi­ta­li­śmy Wio­snę. Zgod­nie z tra­dy­cją, dzie­ci zro­bi­ły Marzan­nę, z któ­rą spa­ce­ro­wa­ły wokół wro­cław­skie­go Rynku.

Wyda­rze­nie uświet­nił Wio­sen­ny Kon­cert, pod­czas któ­re­go przed­szko­la­ki pre­zen­to­wa­ły wystę­py gru­po­we i indy­wi­du­al­ne. Było rado­śnie, kolo­ro­wo i bar­dzo wiosennie.👏😊🐣🐸🐦🦋🌺🌸🏵