W ostat­nim cza­sie Muzeum Ilu­zji sta­ło się bar­dzo popu­lar­nym kie­run­kiem wśród naszych Przedszkolaków.

Dziś z wyciecz­ką odkry­wa­ją­cą taj­ni­ki opty­ki i nauki uda­ła się tam gru­pa Żabek.

Dzie­ci czu­ły się w tym miej­scu jak ryby w wodzie lub Żab­ki w sta­wie.🐸 Fascy­nu­ją­cy świat ilu­zji wcią­gnął wszyst­kich bez resz­ty, a moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w nim, doty­ka­nia, spraw­dza­nia i testo­wa­nia doda­wa­ły tyl­ko atrak­cyj­no­ści. Nauka jaką wszy­scy wynie­śli z tego miej­sca z pew­no­ścią zosta­nie z dzieć­mi na długo.🪄🔎🪄🔎🪄🔎🪄🔎🪄🔎🪄