W pią­tek, 31 mar­ca, gru­pa Kro­pe­czek wybra­ła się z wizy­tą do Muzeum Naro­do­we­go we Wrocławiu.

Dzie­ci uczest­ni­czy­ły w lek­cji muze­al­nej i warsz­ta­tach wielkanocnych.

Wyciecz­ka zaowo­co­wa­ła dużą daw­ką wie­dzy. Dzie­ci dowie­dzia­ły się skąd pocho­dzi Wiel­ka­noc, pozna­ły tra­dy­cje, sym­bo­le zwią­za­ne z tym świę­tem i dosko­na­le już wie­dzą co znaj­du­je się w koszy­ku wielkanocnym.

Na koniec wzię­ły udział w warsz­ta­tach, na któ­rych zro­bi­ły koszycz­ki wielkanocne.

Tak wyśmie­ni­cie przy­go­to­wa­ne trwa­ją w wiel­kim ocze­ki­wa­niu na nadej­ście tych wyjąt­ko­wych świąt. 🐇🐰🐏🐣🐤🪺🥚