Świę­ta Wiel­ka­noc­ne już tuż, tuż, dla­te­go w przed­szko­lu przy­go­to­wa­nia do tego szcze­gól­ne­go cza­su ruszy­ły peł­ną parą. W gru­pie Jeży­ków Dzie­ci wraz z Rodzi­ca­mi wzię­li udział w warsz­ta­tach wiel­ka­noc­nych, na któ­rych wspól­ne pra­co­wa­li nad deko­ra­cja­mi świą­tecz­ny­mi. Wiel­ka­noc­ne sto­ły będą mogli przy­stro­ić wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ny­mi pisan­ka­mi i wian­ka­mi, dzię­ki temu Śnia­da­nie będzie jesz­cze pyszniejsze.🐇🐣🐏🐰🐑🐥🪺🐤