Dzi­siaj Kro­pecz­ki dzię­ki uprzej­mo­ści Mamy Win­cen­te­go mia­ły nie­zwy­kłą oka­zję zwie­dzić Muzeum Ksią­żąt Lubo­mir­skich i Biblio­te­kę Ossolineum.

Dzie­ci zoba­czy­ły jak wyglą­da czy­tel­nia i kata­lo­gi biblio­tecz­ne. Dowie­dzia­ły się przy tej oka­zji co nale­ży zro­bić, by zamó­wić wybra­ną przez sie­bie książ­kę. Pani Han­na prze­czy­ta­ła rów­nież kil­ka cie­ka­wych baje­czek, któ­rych nasze Przed­szko­la­ki wysłu­cha­ły z zapar­tym tchem. Wyciecz­ka oka­za­ła się wspa­nia­łą zachę­tą do zaprzy­jaź­nie­nia się ze sło­wem pisa­nym, a w przy­szlo­sci do korzy­sta­nia ze zbio­rów biblio­tecz­nych Ossolineum.

Na zakoń­cze­nie Kro­pecz­ki bawi­ły się w ogro­dzie baro­ko­wym, któ­re­go labi­ryn­ty zamie­ni­ły zwy­kłe­go „ber­ka“ w wyjąt­ko­wą przygodę.

Dzię­je­my Pani Han­nie za cudow­ną i poucza­ją­cą wycieczkę. ❤️💐📖📜📚