Zdro­wych, spo­koj­nych, rodzin­nych a przede wszyst­kim – peł­nych spo­ko­ju ducha Świąt Wiel­ka­noc­nych – życzy dzie­ciom oraz rodzicom

Dyrek­cja oraz per­so­nel Przed­szko­la Weso­łe Nutki.