Kro­pecz­ki wybra­ły się dzi­siaj do Muzeum Pocz­ty i Tele­ko­mu­ni­ka­cji we Wro­cła­wiu.

Dzie­ci dowie­dzia­ły się czym zaj­mu­je się fila­te­li­sta i co to jest kla­ser. Mia­ły oka­zję oglą­dać prze­róż­ne, nie­ty­po­we znacz­ki. Nie­któ­re z nich były zro­bio­ne z drew­na, inne z jewa­biu czy sre­bra, a nawet ze zło­ta. Oglą­da­ły znacz­ki, któ­re wyglą­da­ły i pach­nia­ły jak cze­ko­la­da. Były też takie, któ­re w doty­ku przy­po­mi­na­ły zwie­rzę­cą sierść.

Na zaję­ciach warsz­ta­to­wych Kro­pecz­ki pro­jek­to­wa­ły kart­ki pocz­to­we i opie­czę­to­wa­ne wrzu­ca­ły do skrzynki.

Na koniec zwie­dzi­ły salę z pocz­to­wy­mi dyli­żan­sa­mi, któ­rych impo­nu­ją­ce roz­mia­ry zasko­czy­ły wszystkich.

Dzię­ku­je­my bar­dzo pra­cow­ni­kom Muzeum za cie­płe przy­ję­cie i cie­ka­wą wycieczkę. ❤️📯📬📮📨📭📫✉️