Nasz wolon­ta­riusz Data zapre­zen­to­wał ostat­nio wszyst­kim gru­pom swój kraj i kul­tu­rę. Gru­zja to pięk­ne pań­stwo z wie­lo­wie­ko­wą histo­rią i tra­dy­cja­mi. Data opo­wia­dał dzie­ciom o sym­bo­lach naro­do­wych, zna­nej i uzna­nej na całym świe­cie kuch­ni, oraz nie­zwy­kle wyglą­da­ją­cym alfa­be­cie, zło­żo­nym z 33 zna­ków. Przed­szko­la­ki mia­ły oka­zję zoba­czyć naj­cie­kaw­sze miej­sca w Gru­zji, tra­dy­cyj­ne tań­ce i stro­je oraz posłu­chać wyjąt­ko­wych i jedy­nych pie­śni gru­ziń­skich śpie­wa­nych na sie­dem gło­sów, któ­re w 2001 roku uzna­ne zosta­ły przez UNESCO za arcy­dzie­ło ust­ne­go dzie­dzic­twa nie­ma­te­rial­ne­go. Dzię­ku­je­my Data! ⚘️🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪