Stra­ża­cy są naszy­mi boha­te­ra­mi. To wyma­rzo­ny zawód wie­lu dzie­ci. W czwar­tek gru­pa Żabek i Psz­czó­łek wybra­ła się z wizy­tą do pobli­skiej Jed­nost­ki Ratow­ni­czo-Gaśni­czej nr 1. Przed­szko­la­ki mogły z bli­ska zoba­czyć jak wyglą­da pra­ca, któ­rą chcia­ły­by wyko­ny­wać w przy­szło­ści. Impo­nu­ją­ce pojaz­dy, spe­cja­li­stycz­ny sprzęt, dys­po­zy­tor­nia, odzież ochron­na, to wszyst­ko zro­bi­ło na nas ogrom­ne wra­że­nie. Pyta­niom nie było koń­ca, ale żad­ne z nich nie zosta­ło bez odpo­wie­dzi. Pano­wie Stra­ża­cy bar­dzo rze­czo­wo wyja­śnia­li wszel­kie wąt­pli­wo­ści, prze­strze­ga­li przed dzia­ła­nia­mi nio­są­cy­mi ryzy­ko poża­ru, a nawet pozwa­la­li testo­wać swój ekwi­pu­nek. Bar­dzo dzię­ku­je­my za życz­li­we przy­ję­cie i poświę­co­ny czas, a dzie­ciom życzy­my speł­nie­nia marzeń. ❤️❤️❤️👨‍🚒👩‍🚒🚒🚨🔥⛑️🧯