W wigi­lię Dnia Zie­mi Pan Kro­pa z Teatrzyk „Kro­pa“ przy­go­to­wał dla naszych Przed­szko­la­ków spe­cjal­ne warsz­ta­ty teatral­ne, pod­czas któ­rych insce­ni­zo­wa­li­śmy histo­rię naszej planety.🌎🌏🌍

Dzie­ci mogły wcie­lić się m.in. w oso­bli­wość sprzed wiel­kie­go wybu­chu, dysk akre­cyj­ny, pierw­sze komór­ki w pra­oce­anie czy swo­je ulu­bio­ne dinozaury. ☄️🌋🦠🦕🦖

Zaba­wy było co nie­mia­ra, a solid­na daw­ka wie­dzy o dzie­jach Zie­mi pozo­sta­nie na dłu­go w gło­wach naszych najmłodszych. 🎭🌴🌍