W pią­tek nasi zerów­ko­wi­cze odwie­dzi­li Ogród Bota­nicz­ny Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go, któ­ry wio­sną nabrał pięk­nych kolo­rów. Poza kwit­ną­cy­mi rośli­na­mi dzie­ci zoba­czy­ły egzo­tycz­ne rośli­ny tro­pi­kal­ne, rośli­ny wod­ne i budzą­ce naj­więk­szy entu­zjazm rośli­ny owa­do­żer­ne. Hip­no­ty­zu­ją­cy widok efek­tow­nych kaskad wod­nych na dłu­go przy­kuł uwa­gę Psz­czó­lek. Nie­zwy­kłą nie­spo­dzian­ką, któ­ra roz­e­mo­cjo­no­wa­ła wszyst­kich, oka­za­ło się kar­mie­nie pira­ni. Wizy­ta w tym wyjąt­ko­wym ogro­dzie była ucztą dla zmy­słów i skarb­ni­cą infor­ma­cji, któ­re dzie­ci skwa­pli­wie chłonęły. 💐🌸🏵🌹🥀🌺🌻🌼🌷