Przed­szko­le Weso­łe Nut­ki Wro­cław jest peł­ne zdol­nych dzie­ci i zdol­nych rodziców.

Kolej­ny raz mie­li­śmy ogrom­ną przy­jem­ność gościć w naszych pro­gach jed­ne­go z nich. Tym razem był to Tata Igi, któ­ry przy­bli­żył nam taj­ni­ki swo­je­go fachu. Gru­pa Kro­pe­czek mogła poroz­ma­wiać z przed­sta­wi­cie­lem zawo­du, któ­re­go iko­ną jest dzie­cię­cy boha­ter Bob Budow­ni­czy. Pan Grze­gorz przy­niósł ze sobą narzę­dzia i sprzę­ty wyko­rzy­sty­wa­ne w jego pra­cy, któ­re dzie­ci z cie­ka­wo­ścią oglą­da­ły, a nie­któ­re nawet mia­ły oka­zję wypró­bo­wać. Kro­pecz­ki dowie­dzia­ły się jak budu­je się dro­gi i tego, że na pla­cu budo­wy naj­waż­niej­sze jest bez­pie­czeń­stwo, dla­te­go zawsze nale­ży nosić kask, kami­zel­kę odbla­sko­wą i spe­cja­li­stycz­ne ubra­nie ochron­ne. Dzie­ci były bar­dzo zain­te­re­so­wa­ne i zada­wa­ły wie­le pytań. Na koniec wizy­ty Tata Igi oraz fir­ma Budi­mex SA zro­bi­li dzie­ciom nie­spo­dzian­kę – dosta­ły kolo­ro­wan­ki i pre­zen­ty, w tym kred­ki i odbla­ski. Krop­ki były bar­dzo szczę­śli­we i od razu zabra­ły się do prze­te­sto­wa­nia podarunków.

Bar­dzo dzię­ku­je­my Panu Grze­go­rzo­wi za wspa­nia­łą wizy­tę i ogrom wie­dzy, któ­rą ze sobą nio­sła. ❤️❤️❤️🙏⚘️👷‍♂️👷‍♀️🔨🪚🔧🗜🔩🪛